Освітні програми – Магістр – Банківська справа


Шифр галузіГалузь знаньКод і найменування спеціальностіСпеціалізаціяФакультет
07Управління та адміністрування072 Фінанси. банківська справа і страхування.Управління банківськими інвестиціями. Фінансовий моніторинг та банківський бізнес. Банківська справа та фінансові ринки.Фінансово-кредитний

Профіль програми Магістр з фінансів і кредиту

Тип диплома та обсяг програмиОдиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний закладЧеркаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Акредитуюча інституціяАкредитаційна комісія України
Період акредитаціїСертифікат серія НД – IV  № 2478408 від 15.03.2016 р. Термін дії  1.07.2026р.
Рівень програмиFQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рі­вень, НРК – 7 рівень

Отримання студентами поглиблених професійних знань та умінь з банківського посередництва, корпоративних фінансів та страхування.

Предметна область: Банківська справа. Студент обирає напрям професійної підготовки відповідно до своїх особистих інтересів, а саме: фінансування інвестування у банку; фінансовий моніторинг та комплаєнс контроль у фінансових установах щодо запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом; банківське посередництво на фінансовому ринку.

Фокус програми: загальна/ спеціальна: Загальний. Акцент програми зроблено на підготовці фахівця, здатного самостійно виконувати професійні функції у банку, в інших фінансових установах, а також на підприємствах, які здійснюють фінансову діяльність.

Орієнтація програми: Професійна орієнтація. Програма зорієнтована на підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою у галузі фінансів, банківської справи та страхування, які здатні самостійно використовувати отримані знання, уміння та навички для ефективного виконання професійних завдань. З метою поглиблення практичних знань студентів навчальним планом підготовки передбачено обов’язкове проходження 10-ти тижневої практичної підготовки у фінансово-кредитних установах, які обираються самостійно студентом або за його бажанням надаються  інститутом.

Особливості програми: Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних спеціалістам фінансової сфери для вирішення питань, що виникають та управління ними. Можливість проходження стажування у банках України, фінансових установах та вищих навчальних закладах Європи. Відповідно до діючих угод про співпрацю ДВНЗ «Університет банківської справи» з  провідними зарубіжними ВНЗ студентам надається право отримання подвійного диплому, а також  проходження семестрового навчання за міжнародною програмою Erasmus+ у провідних вищих навчальних закладах Європи.

Працевлаштування:

 • Відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи)
 • Економіст з фінансової роботи
 • Аналітик з інвестицій
 • Аналітик з кредитування
 • Професіонал з фінансово-економічної безпеки
 • Консультант з маркетингу
 • Професіонал з корпоративного управління
 • Професіонал з торгівлі цінними паперами
 • Професіонал з управління активами
 • Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
 • Державний аудитор
 • Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
 • Професіонал з депозитарної діяльності
 • Економіст із ціноутворення
 • Експерт із зовнішньоекономічних питань
 • Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
 • Викладач вищого навчального закладу
 • Викладач професійно-технічного навчального закладу

Продовження освіти: Можливість навчатися за програмами третього циклу на отримання ступеня Доктора філософії у фінансах, банківській справі та страхуванні  (PhD in Finance, Banking and Assurance).

Підходи до викладання та навчання: Комбінація лекцій, практичних занять, розв’язування ситуаційних проблем, тренінгів, кейсів тощо, виконання проектів, дослідницьких наукових робіт.

Підходи та технології навчання: диференційований підхід; особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо); інформаційні технології; імітаційні технології; дослідницькі технології; дистанційні технології на платформах СДО «Прометей», «MOODLE»

Система оцінювання: Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно Положення ДВНЗ «Університет банківської справи» СУЯ-2015 «Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти» за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою, а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade).

Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів.
Види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація (захист дипломної роботи).

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, есе, презентації, захист індивідуальних робіт, заліки, екзамени, захист переддипломної практики, захист магістерської роботи.

Загальні:

 • Здатність учитися та професійно самовдосконалюватися;
 • Здатність до критичного та системного мислення;
 • Здатність до презентації власних результатів роботи (в усній та письмовій формі);
 • Здатність до проведення наукових та аналітичних досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування, зокрема підготовка аналітичних записок;
 • Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії.

Фахові:

 • Здатність фахово застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності банку;
 • Здатність ідентифікації та дослідження загроз діяльності банку та інших фінансових посередників та обґрунтування управлінських заходів їх мінімізації;
 • Здатність до розробки та впровадження нових конструктивних рішень щодо ефективного управління діяльністю банку у розрізі його бізнес-напрямів на основі ризик-орієнтованих підходів;
 • Здатність до розробки документів з питань фінансового моніторингу, а також супровід алгоритмів оцінки та моніторингу ризиків банку в середовищі автоматизованих систем фінансового моніторингу;
 • Здатність організувати роботу з клієнтами щодо здійснення різних видів банківських операцій та вчасно запроваджувати нові банківські продукти;
 • Здатність здійснювати оперативне управління та контроль за діяльністю структур банку та інших фінансових структур на ринку фінансових послуг;
 • Здатність до здійснення вибору моделей формалізованого опису діяльності банку у відповідності до сформульованої наукової проблеми на основі сучасних методів і прийомів дослідження наукових гіпотез;
 • Здатність використовувати спеціалізовані програмні продукти у професійній діяльності, а саме: Автоматизована банківська система Б2, MS Office;
 • Здатність до підготовки та інтерпретації основних фінансових звітів банку;
 • Здатність виявляти недоліки застосовуваного методичного інструментарію та здійснювати його удосконалення відповідно до цілей банку;
 • Здатність до підготовки пропозиції у стислій формі із акцентуванням уваги топ-менеджменту установи на ключових положеннях стратегічного плану та бюджету;
 • Здатність до підготовки публічних виступів на професійну тематику іноземною мовою, виконання різних видів робіт з діловими паперами.

 • Уміння самостійно приймати управлінські рішення шляхом застосування раціональних методів (прийомів) управління банківськими бізнес-процесами у стандартних та нестандартних умовах
 • Уміння налагоджувати взаємодію з різними підрозділами банку для забезпечення оптимального вирішення поставленої задачі
 • Уміння організовувати та координувати продажу типових та нових фінансових продуктів
 • Уміння застосовувати сучасну методологію управління проектами для здійснення інвестиційної діяльності, виконання управлінських функцій для оцінки ефективності та реалізації інвестиційного проекту
 • Уміння застосовувати економіко-математичні методи дослідження для комплексного діагностування фінансового стану банку та інших фінансових посередників за видами економічної діяльності, а також оцінки стану ринків фінансових послуг
 • Уміння вирішувати фахові завдання шляхом застосування типових і нових методів (алгоритмів) діяльності
 • Уміння презентувати результати роботи в усній та письмовій формі на високому професійному рівні, володіння належним рівнем професійної комунікації
 • Уміння застосовувати методологію наукових досліджень на теоретичному та практичному рівнях для підвищення ефективності бізнес-процесів банку
 • Уміння розробляти стратегію розвитку на основі методів прогнозування та аналізу глобальних, макроекономічних, мікроекономічних та локальних факторів впливу
 • Уміння комплексно використовувати систему управлінської інформації для забезпечення фінансової безпеки
 • Уміння застосовувати результати аналізу макросередовища для удосконалення діяльності фінансово-кредитної установи, адаптувати діяльність установи до вимог і потреб споживача
 • Уміння узагальнювати та використовувати зарубіжний досвід у сфері фінансового посередництва
 • Уміння до професійного спілкування з іноземними партнерами, ведення ділових переговорів


Нормативні:

 • Глобальна економіка (4 кредити ЄКТС)
 • Управління людськими ресурсами (4 кредити ЄКТС)
 • Професійна іноземна мова (3 кредити ЄКТС)
 • Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність (3 кредити ЄКТС)
 • Інноваційні технології (тренінговий курс) (4 кредити ЄКТС)
 • Кредитний менеджмент (4 кредити ЄКТС)
 • Страховий менеджмент (4 кредити ЄКТС)
 • Фінансовий менеджмент у банку (4 кредити ЄКТС)
 • Фінансовий менеджмент (4 кредити ЄКТС)

За вибором студента:

Магістерська програма «Управління банківськими інвестиціями»:

 • Фінансові інвестиції в банку (4 кредити ЄКТС)
 • Ризик-менеджмент у банку (4 кредити ЄКТС)
 • Проектне фінансування (5 кредитів ЄКТС)
 • Корпоративне управління в банку (5 кредитів ЄКТС)
 • Іпотечний ринок (4 кредити ЄКТС)
 • Іпотечне кредитування (4 кредити ЄКТС)
 • Банківське регулювання і нагляд (4 кредити ЄКТС)
 • Фінансовий супермаркет (4 кредити ЄКТС)
 • Моделювання і оптимізація бізнес-процесів у банку (3 кредити ЄКТС)
 • Методи аналізу фінансових ринків (3 кредити ЄКТС)
 • Оцінка майна (3 кредити ЄКТС)
 • Управління продажами в банку (3 кредити ЄКТС)

Магістерська програма «Фінансовий моніторинг та банківський бізнес»:

 • Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль (4 кредити ЄКТС)
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції (4 кредити ЄКТС)
 • Організаційна та управлінська безпека в банку (5 кредитів ЄКТС)
 • Фінансова безпека банку (5 кредитів ЄКТС)
 • Управління процесом детінізації (4 кредити ЄКТС)
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції (4 кредити ЄКТС)
 • Банківське регулювання і нагляд (4 кредити ЄКТС)
 • Банківський аудит (4 кредити ЄКТС)
 • Моделювання і оптимізація бізнес-процесів у банку (3 кредити ЄКТС)
 • Методи аналізу фінансових ринків (3 кредити ЄКТС)
 • Фінансовий супермаркет (3 кредити ЄКТС)
 • Управління продажами в банку (3 кредити ЄКТС)

Магістерська програма «Банківська справа та фінансові ринки»:

 • Бюджетування і контролінг у банку (5 кредитів ЄКТС)
 • Управління інвестиційним портфелем (5 кредитів ЄКТС)
 • Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль (4 кредити ЄКТС)
 • Антикризова політика центральних банків (4 кредити ЄКТС)
 • Проектне фінансування (4 кредити ЄКТС)
 • Іпотечний ринок (4 кредити ЄКТС)
 • Антикризове управління банком (3 кредити ЄКТС)
 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (3 кредити ЄКТС)
 • Методи аналізу фінансових ринків (3 кредити ЄКТС)
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції (3 кредити ЄКТС)
 • Маркетинг в банку (4 кредити ЄКТС)
 • Управління продажами в банку (4 кредити ЄКТС)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.