Освітні програми – Бакалавр – Облік і оподаткування


Шифр галузіГалузь знаньКод і найменування спеціальностіСпеціалізаціяФакультет
07Управління та адміністрування071 Облік і оподаткуванняОблік і оподаткуванняЕкономіки та права

Профіль програми освітнього рівня бакалавр, спеціалізації «Облік і оподаткування»

Тип диплома та обсяг програмиОдиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний закладЧеркаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Акредитуюча інституціяАкредитаційна комісія України
Період акредитаціїСертифікат серія НД – ІI  № 1153759 від 14.05.2012 р. Термін дії  01.07.2017 р.
Рівень програмиFQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень

Підготовка фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з обліку і оподаткування та вміють їх застосовувати  для вирішення завдань системи управління підприємств та організацій.

Предметна область, напрям: Облік і оподаткування. Цикл гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (31,25%), цикл професійної та практичної підготовки (43,75%), блок вибіркових дисциплін (25%).
Фокус програми: загальна/спеціальна: Загальна програма «Облік і оподаткування». Спеціалізація «Облік і оподаткування».
Орієнтація програми: Програма освітньо-професійна. Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями щодо бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і організацій; навичками ведення бухгалтерського обліку в умовах застосування різних форм обліку і інформаційних систем; складання всіх видів звітності; проведення аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку роботи бухгалтерії як окремого підрозділу підприємств і організацій.
Особливості програми: Програма передбачає надання студентам необхідного обсягу знань і практичних навичок щодо обліку і оподаткування результатів діяльності підприємства чи організації.

Орієнтована на базову спеціальну підготовку сучасних бухгалтерів, контролерів, податкових інспекторів, підприємців, економістів тощо.
Формує фахівців з обліку і оподаткування з творчим мисленням, здатних використовувати існуючі методи відображення господарських операцій в обліковій системі, узагальнювати їх, формувати різні види звітності і аналізувати її, виконувати контрольні функції. З метою забезпечення отримання студентами професійних практичних знань, умінь і навичок при викладанні широко використовується сучасна комп’ютерна програма «1С: Підприємство 8».

Працевлаштування: Бакалаври з обліку і оподаткування можуть працювати на  посадах:

 • бухгалтера, помічника головного бухгалтера;
 • аудитора та помічника аудитора;
 • ревізора підприємств різних організаційно-правових форм та форм власності;
 • касира, бухгалтера, контролера у банках і небанківських фінансових установах (кредитних спілок, фондових бірж, інвестиційних компаній, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів тощо);
 • бухгалтера, інспектора в органах державного управління і контролю (фінансових служб, податкових інспекцій, митних органів, контрольно-ревізійної служби, органів Пенсійного фонду та соціального страхування);
 • казначея, фінансового аналітика та консультанта;
 • викладача.

Продовження освіти: Можливість навчатися за програмами другого циклу (магістратура) за цією ж галуззю знань, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра, або ж суміжною.

Підходи до викладання: Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна  робота на основі опрацювання підручників і конспектів, консультації із викладачами, курсові роботи, навчально-ознайомча, навчальна та виробнича практики.
Підходи та технології навчання: диференційований підхід; особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо); інформаційні технології (MS Office, «ЛІГА:ЗАКОН», 1С: Підприємство 8 тощо); імітаційні технології; дослідницькі технології; дистанційні технології на платформах СДО «Прометей», «MOODLE».
Система оцінювання:
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно Положення ДВНЗ «Університет банківської справи» СУЯ-2015 «Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти» за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою, а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade).
Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів.
Види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація (державний екзамен з дисциплін за фаховим спрямуванням)
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, есе, презентації, заліки, екзамени, захист курсових робіт, захист практики.

Загальні:

 • Здатність до аналізу та синтезу інформації на основі логічних аргументів і перевірених фактів
 • Здатність до аналізу вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
 • Здатність використовувати економіко-математичні методи для розв’язання завдань професійній діяльності
 • Здатність працювати з інформацією, вміння створювати бази даних, використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерні мережі
 • Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою, знання іншої мови (мов)
 • Здатність до самоосвіти і підвищення кваліфікації, навчання та перевірки знань і кваліфікації персоналу
 • Здатність до самостійної праці, прийняття управлінських рішень і відповідальності
 • Здатність до системного мислення, критики й самокритики
 • Здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки, вміння працювати у колективі та команді, проводити виховну діяльність в колективі співробітників

Фахові:

 • Здатність відображати господарські операції, що відбуваються в процесі господарської діяльності підприємства чи організації на рахунках обліку та узагальнювати їх
 • Здатність складати всі види звітності – фінансову, податкову, управлінську
 • Здатність здійснювати контроль господарської діяльності
 • Здатність виконувати податкові розрахунки для цілей з урахуванням специфіки підприємства чи організації
 • Здатність аналізувати показники господарської діяльності підприємства чи організації
 • Здатність виконувати обліковий процес всіх господарських операцій з використанням сучасних форм обліку і програмного забезпечення
 • Здатність застосовувати національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, а також інші нормативні документи для якісного ведення обліку і складання звітності

 • Вміти продемонструвати розуміння тенденцій і перспектив розвитку обліку і аудиту в Україні та за кордоном з позиції наукової і практичної діяльності;
 • Вміти продемонструвати розуміння сучасного стану розвитку підприємств різних форм власності;
 • Вміти формулювати стратегічні і тактичні цілі розвитку підприємства,  ефективно реалізовувати облікову політику для їх досягнення;
 • Володіти навичками системного підходу сфері обліку і аудиту;
 • Вміти продемонструвати знання основних форм та особливостей операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств різних форм власності, а також методик обліку і аудиту цих видів діяльності;
 • Вміти здійснювати економічний та фінансовий аналіз діяльності підприємства та організації;
 • Володіти навичками організації обліку і аудиту на підприємстві та організації;
 • Вміти забезпечувати керівництво підприємства необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень;
 • Вміти здійснювати внутрішній бухгалтерський облік і аудит із застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій;
 • Вміти визначати шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку та внутрішньгосподарського контролю;
 • Вміти застосовувати основні методи, способи, прийоми і методики навчання і виховання, наукові дослідження у сфері фінансово-кредитних відносин з суб’єктами господарювання в практичній діяльності підприємства.


1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки (30 кредитів ЄКТС)
Історія української суспільства (4 кредити ЄКТС)
Українська мова  за професійним спрямуванням (3 кредити ЄКТС)
Професійна іноземна мова (12 кредитів ЄКТС)
Філософія (5 кредитів ЄКТС
Політична та правова культура (6 кредитів ЄКТС)

2. Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
(45 кредитів ЄКТС)
Математика для економістів (12 кредитів ЄКТС)
Інформатика для економістів (8 кредитів ЄКТС)
Економічна теорія (13 кредитів ЄКТС)
Економіко-математичні методи і моделі (8 кредитів ЄКТС)
Регіональна економіка (4 кредити ЄКТС)

3. Дисципліни професійної підготовки (105 кредитів ЄКТС)
Економіка підприємства (4 кредити ЄКТС)
Менеджмент (4 кредити ЄКТС)
Маркетинг (4 кредити ЄКТС)
Фінанси підприємств (4 кредити ЄКТС)
Гроші та кредит (4 кредити ЄКТС)
Фінанси (4 кредити ЄКТС)
Бухгалтерський облік І (3 кредити ЄКТС)
Безпека життєдіяльності (3 кредити ЄКТС)
Соціологія (3 кредити ЄКТС)
Статистика (4 кредити ЄКТС)
Міжнародна економіка (4 кредити ЄКТС)
Фінансовий аналіз (4 кредити ЄКТС)
Інформаційні системи і технології (4 кредити ЄКТС)
Банківські операції (4 кредити ЄКТС)
Економіка праці та соціально-трудові відносини (4 кредити ЄКТС)
Бухгалтерський облік ІІ (4 кредити ЄКТС)
Фінансовий облік (9 кредитів ЄКТС)
Управлінський облік (4 кредити ЄКТС)
Звітність підприємств (3 кредити ЄКТС)
Аудит (4 кредити ЄКТС)
Облік і звітність в оподаткуванні (3 кредити ЄКТС)
Оподаткування (3 кредити ЄКТС)
Навчальна практика (16 кредитів ЄКТС)

Варіативна частина (для формування індивідуального навчального плану студента) – обсяг 60 кредитів
Облікова політика підприємства (3 кредити ЄКТС)
Облік на малих підприємствах (3 кредити ЄКТС)
Податкова система (3 кредити ЄКТС)
Бюджетна система (3 кредити ЄКТС)
Облік у зарубіжних країнах (3 кредити ЄКТС)
Судово-бухгалтерська експертиза (2 кредити ЄКТС)
Бухгалтерський облік господарських процесів (3 кредити ЄКТС)
Облік в галузях (3 кредити ЄКТС)
Державний фінансовий контроль (3 кредити ЄКТС)
Економічний аналіз (2 кредити ЄКТС)
Основи наукових досліджень (3 кредити ЄКТС)
Ціноутворення (3 кредити ЄКТС)
Ділова іноземна мова (3 кредити ЄКТС)
Іпотечний ринок (2 кредити ЄКТС)
Фінансовий ринок (2 кредити ЄКТС)
Організація та проектування баз даних (2 кредити ЄКТС)
Навчальна практика (6 кредитів ЄКТС)
Професійна іноземна мова (2 кредити ЄКТС)
Фінансовий аналіз (3 кредити ЄКТС)
Виробнича практика (6 кредитів ЄКТС)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.