Кафедра управління, інформаційних технологій та права

Кафедра управління, інформаційних технологій та права утворилася у 2021 році шляхом злиття двох кафедр – «менеджменту та інформаційних технологій» та «права і соціально-гуманітарних дисциплін». Освітня діяльність кафедри базується на концептуальних засадах національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Кафедра є випусковою кафедрою за спеціальностями:

 • 073 «Менеджмент» (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти)
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» ((перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
 • 081 «Право» ((перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).

Спеціальність «Менеджмент» зорієнтована на підготовку керівників вищої ланки та керівників функціональних підрозділів компаній, фірм, організацій, установ; власників та співвласників приватних фірм і підприємств.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» спрямована на підготовку фахівців з розробки програмних систем, комп’ютерних програм, веб-сайтів, 3D-моделей, комп’ютерних ігор, інших програм інформаційних технологій.

Спеціальність «Право» формує здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. Складає знання про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а також природа і зміст правових інститутів, етичні стандарти правничої професії.
На базі кафедри управління, інформаційних технологій та права функціонує юридична клініка «Юрконсалт».

Також кафедра управління, інформаційних технологій та права забезпечує викладання блоку базових дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку здобувачів вищої освіти відповідно до стандартів вищої школи. Разом з іншими підрозділами, кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на денній та заочній формах навчання.

Технічний супровід освітнього процесу здійснює фахівець кафедри Лимаренко Олена Стефаніїна (ауд. 326).

Науково-педагогічний склад кафедри управління, інформаційних технологій та права сформовано з висококваліфікованих та досвідчених викладачів.

Контактні дані:

cherkasy.unit@lnu.edu.ua

м. Черкаси, вул. Чорновола, 164

Руденко Микола Вікторович, професор, завідувач кафедри

Руденко

Доктор економічних наук, професор

Має дві вищі економічні освіти: Сумський національний аграрний університет – магістр за спеціальністю «Облік і аудит», Херсонський державний університет – магістр за спеціальністю «Економічна теорія».

Кандидат економічних наук (2011), доцент (2017).

Докторську дисертацію «Розвиток цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) захистив у 2020 році в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» м. Київ.

Вчене звання професора по кафедрі управління, інформаційних технологій та права отримав у 2022 році.

Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Є автором і співавтором більше 150 наукових праць, з яких 7 монографій, зокрема одна одноосібна. Опублікував 8 наукових статей включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та WebofScience.

Протягом останніх років приймав участь у виконанні 5 НДДКР, є науковим керівником НДДКР «Інноваційні технології управління підприємствами в умовах цифрової трансформації» (2020-2022). Державний реєстраційний номер: 0120U100840.

Сертифікат володіння англійською мовою на рівні B2 (сертифікат ECL, № 000540115), Київ, Україна.

Сфера наукових інтересів – вплив цифрових технологій на функціонування підприємств та організацій, цифровізація управління підприємствами, механізми формування та розвитку цифрової економіки в Україні.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Менеджмент та управлінський облік», «Інформаційні та комунікаційні технології в менеджменті», «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління проектами», «Управління конкурентоспроможністю підприємства».

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1966-7695

Google Scholar

Засядько Аліна Анатоліївна, професор кафедри

Доктор технічних наук, професор

Закінчила у 1995 р Черкаський інженерно-технологічний, захистила кандидатську дисертацію у 1998 р., захистила докторську у 2006 р.

Стаж науково-педагогічної роботи – 25 років.

Є автором понад 110 наукових публікацій, з них – 3 підручника з грифом Міністерства освіти і науки України, 5 монографій.

Засядько А.А. є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій К 73.052.01 Черкаського державного технологічного університету, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи,  К26.820.04 Київського університету економіки і технологій транспорту, спеціальність 05.13.05 – Комп’ютерні  системи та компоненти.

Сфера наукових інтересів:

 • математичне моделювання технічних і економічних процесів і систем у некоректних задачах;
 • розвиток теорії та методології некоректних задач аналізу за допомогою диференціальних перетворень та багатокритеріальної оптимізації.

У викладає дисципліни: «Інформаційні технології», «Дискретна математика», «Чисельні методи і системний аналіз».

Засядько А.А. розроблено ряд нових методів розв’язку таких задач, які можна використати як при економічних, так і при технічних дослідженнях, зокрема мова йде про: метод відновлення сигналів, метод багатокритеріальної оптимізації для розв’язку некоректних задач, метод розв’язку некоректних задач в області зміщених диференціальних перетворень, запропонована модель процесу відновлення сигналів, що відрізняється від відомих спільним застосуванням багатокритеріальної оптимізації і зміщених диференціальних перетворень, розроблені диференціальні тейлорівські моделі процесів відновлення сигналів, у яких відсутня методична похибка і часовий аргумент; розвинуто теорію відновлення сигналів у спектроскопії на основі диференціальних перетворень і багатокритеріальної оптимізації.

Нагороди і відзнаки:

– Почесна грамота МОН України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку високоваліфікованих спеціалістів для банківської системи (2007 р.);

– Грамота Університету банківської справи НБУ (2008 р.)

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1640-7580

Google Scholar

Авраменко Олександр Леонідович, доцент кафедри

Кандидат юридичних наук

Закінчив Національну академію внутрішніх справ України.

Стаж практичної роботи в ОВС – 24 роки.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 5  років.

Є автором близько 20 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: кримінальний процес, міжнародне право.

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародне право», «Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», «Кримінальний процес».

Брайченко Сергій Миколайович, доцент кафедри

Закінчив Національну академію внутрішніх справ України; Національну академію державного управління при Президентові України.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 9  років.

Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Викладає навчальні дисципліни: «Фінансове право», «Адміністративне право та адміністративна відповідальність», «Адміністративне судочинство», «Кримінальне право», «Оперативно розшукова діяльність».

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4429-0770

Google Scholar

Гаряга Леся Олегівна, доцент кафедри

kf_gariaga

Кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Черкаський інститут банківської справи УАБС НБУ.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в Українській академії банківської справи.

Стаж науково-педагогічної роботи – 13 років.

Є автором і співавтором більше 70 наукових праць, зокрема співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН та 5 монографій.

Сфера наукових інтересів – управління банківською діяльністю, моніторинг кредитного ризику.

Є керівником з підготовки науково-пошукових студентських робіт на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за напрямом «Фінанси і кредит».

Викладає дисципліни:  Інвестиційний менеджмент, “Фінанси (Рівень В – управління ціноутворенням)”, УБС студія “Лідерство та командна робота”.

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5266-797X

Google Scholar

Кочума Інна Юріївна, доцент кафедри

Кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українську академію банківської справи НБУ.

Захистила кандидатську дисертацію у 2006 році.

Стаж науково-педагогічної роботи – 33 роки.

Є автором та співавтором 67 публікацій, зокрема, 3 монографій, 2-х підручників з грифом МОН, щорічних аналітичних доповідей: «Людський розвиток в Україні».

Сфера наукових інтересів – регіональні аспекти формування та використання людського потенціалу та його складових, актуальні проблеми управління організацією.

Викладає дисципліни: «Макроекономіка та мікроекономіка», УБС студія «Управління людськими ресурсами», «Менеджмент (рівень В), «Логістичний менеджмент», «Комплаєнс-менеджмент», «Менеджмент персоналу (рівень В Управління конфліктами)» .

Нагороди і відзнаки:

 • Подяка Національного банку України за вагомі трудові досягнення в галузі освіти (2013 р.)
 • Почесна грамота АБ «Укргазбанк» за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у якісне забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для фінансово-банківської системи України, 2017 р.
 • Подяка департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради за підготовку висококваліфікованих фахівців для фінансово-кредитної системи України, 2018 р.

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4416-3333

Google Scholar

 

Зуєнко Микола Іванович, старший викладач

Закінчив Ставропольський державний інститут, факультет фізичного виховання

Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.

Є автором і співавтором 9 публікацій.

Сфера наукових інтересів – теорія і методика викладання футболу та туризму у вищих навчальних закладах.

Викладає дисципліну: «Фізична підготовка»

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Обов’язкові дисципліни:

 1. Вища математика
  2. Економіко-математичні методи та моделі
  3. Інформаційні технології (рівень А)
  4. Логістичний менеджмент (рівень – А)
  5. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А )
  6. Маркетинг (рівень А)
  7. Маркетинг (рівень В – Менеджмент зовнішніх комунікацій)
  8. Менеджмент (рівень А – Менеджмент та управлінський облік)
  9. Менеджмент (рівень В)
  10. Менеджмент персоналу (рівень А – Самоменеджмент та організаційна поведінка)
  11. Менеджмент та управлінський облік
  12. Менеджмент та управлінський облік (рівень А )
  13. Міжнародна та регіональна економіка (рівень – А)
  15. Публічне управління
  16. Статистика
  17. УБС студія “Лідерство та командна робота”

Вибіркові дисципліни:

 1. Менеджмент (рівень С – екологічний менеджмент)
  2. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень В – Економіка підприємства)
  3. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень С – Історія економіки та економічної думки)
  4. Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень С – Теорія суспільного вибору)
  5. Менеджмент (рівень D – Управління проектами)
  6. Менеджмент (рівень D – Стартап менеджмент)
  7. Менеджмент персоналу (рівень В – Управління конфліктами)
  8. Менеджмент персоналу (рівень В – Комунікативний менеджмент)
  9. Аналіз, моделювання та управління ризиком
  10. Комплаєнс менежмент
  11. Аналіз інвестиційних проектів
  12. Управління конкурентноспроможностю підприємтва
  13. Фінанси (рівень В – Управління ціноутворенням)
  14. Фінанси (рівень В – Цінова політика та управління витратами)
  15. PR -менеджмент
  16. Бренд – менеджмент

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Освітньо-професійна програма “Менеджмент»

Обов’язкові дисципліни:

 1. Системний аналіз
  2. Стратегічний менеджмент
  3. Менеджмент організацій та адміністрування
  4. Проектний менеджмент
  5. Інформаційні та комунікаційні технології в менеджменті

Вибіркові дисципліни:

 1. Інвестиційний менеджмент
  2. Корпоративне управління
  3. Маркетинговий менеджмент
  4. Управління змінами
  5. Антикризовий менеджмент
  6. Глобальна економіка
  7. Інноваційний менеджмент
  8. Управління якістю
  9. Безпека бізнесу
  10. Смарт-технології
  11. Соціальна корпоративна відповідальність
  12. Методи і моделі прийняття рішень
  13. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
  14. Fintech і трансформація сфери фінансових послуг
  15. My SQL мова запитів
  16. Графічний дизайн

Освітньо-професійна програма “Інженерія програмного забезпечення»

Обов’язкові дисципліни:

 1. УБС студія «Лідерство та командна робота»
  2. Математика (Рівень А – Вища математика)
  3. Програмування (Рівень А – Алгоритми та структури даних)
  4. Математика (Рівень C – Статистика (у т.ч. теорія ймовірності))
  5. Програмування (Рівень В – Технологія створення програмних продуктів)
  6. Математика (Рівень B – Дискретна математика)
  7. Комп. системи та мережі (Рівень B – Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів)
  8. Комп. системи та мережі (Рівень А – Фізика та електротехніка)
  9. Комп. системи та мережі (Рівень C – Комп’ютерні системи та мережі)
  10. Інформаційні технології (Рівень В – Операційні системи)
  11. Інформаційні технології (Рівень С – Цифрова економіка)
  12. Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень С – Менеджмент проектів програмного забезпечення)
  13. Організація баз даних та знань
  14. Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень А)
  15. Основи програмної інженерії (рівень А)
  16. Основи програмної інженерії (рівень В – Емпіричні методи програмної інженерії)
  17. Програмування (Рівень С – Основи програмування, Людино-машинна взаємодія)
  18. Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень Е – Аналіз вимог та конструювання програмного забезпечення)
  19. Програмування (Рівень D – Об’єктно-орієнтоване програмування)
  20. Програмування (Рівень Е – Інтернет технології та WEB програмування)
  21. Основи програмної інженерії (рівень С – Професійна практика програмної інженерії)

Вибіркові дисципліни:

 1. Основи економіки
  2. Системний аналіз
  3. Чисельні методи в програмній інженерії
  4. Середовище розробки Java
  5. Інтелектуальні системи і машинне навчання
  6. Хмарні обчислення та технології блокчейн
  7. Моделювання та аналіз програмного забезпечення
  8. Якість програмного забезпечення та тестування
  9. Безпека програм та даних
  10. Програмування мобільних додатків
  11. Розробка кросплатформенних ігор, геймифікація
  12. Графічне та геометричне моделювання
  13. Візуалізація програмного забезпечення
  14. Програмування інформаційних систем
  15. Розподілені інформаційні системи
  16. Аналіз даних та статистичне виведення на мові R
  17. Технології ЗD-друку. Прототипування виробів
  18. Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень D – Економіка програмного забезпечення)
  19. Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень D – Проектний практикум)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Право»

Дисципліни першого (бакалаврського) рівня

 1. УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі»,
 2. «Інформаційні технології»,
 3. «Професійна іноземна мова ті міжнародні комунікації»,
 4. «Теорія держави та права»,
 5. «Історія держави та права України»,
 6. «Історія держави та права зарубіжних країн»,
 7. «Вступ до спеціальності: Юридична деонтологія, Організація судових та правоохоронних органів, Основи римського приватного права»,
 8. «Філософія»,
 9. «Комунікації у сфері юриспруденції»,
 10. «Адміністративне право»,
 11. «Судова риторика»,
 12. «Конституційне право: Конституційне право України; Державне (конституційне) право зарубіжних країн»,
 13. «Кримінальне право»,
 14. «Трудове право»,
 15. «Навчальна практика»,
 16. «Права людини», «Фінанси»,
 17. «Цивільне та сімейне право: Цивільне право, Сімейне право, Право інтелектуальної власності»,
 18. «Господарське право»,
 19. «Цивільний процес»,
 20. «Кримінальний процес»,
 21. «Екологічне та земельне право»,
 22. «Основи бухгалтерського обліку»,
 23. «Правова статистика»,
 24. «Аграрне право»,
 25. «Судова бухгалтерія»,
 26. «Основи наукових досліджень боротьби за злочинністю: Кримінологія, Криміналістика»,
 27. «Адміністративне судочинство»,
 28. «Міжнародне приватне право»,
 29. «Міжнародне право»,
 30. «Банківське право»,
 31. «Господарське процесуальне право»,
 32. «Фінансове право», «Банківська система»,
 33. «Нотаріальне провадження»,
 34. «Право соціального забезпечення»,
 35. «Міжнародне право: міжнародний комерційний арбітраж»,
 36. «Виконавче провадження»,
 37. «Основи права Європейського Союзу»,
 38. «Митне право: Міжнародне економічне право»,
 39. «Антимонопольне право»

Дисципліни другого (магістерського) рівня

«Професійна іноземна мова»,

«Господарське право (Рівень В – Корпоративне та підприємницьке право)»,

«Антимонопольне право у діяльності бухгалтера»,

«Правове забезпечення діяльності суб`єктів господарювання»

Юридична клініка

На виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 року №592 «Про затвердження Типового положення юридичної клініки вищого навчального закладу України» під керівництвом досвідченого викладача кафедри к.ю.н., доцента Брайченка С.М. на базі Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи створена юридична клініка «Юрконсалт».

Основною формою діяльності юридичної клініки Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи є її робота у якості громадської приймальні, в межах якої студенти-юристи надають незахищеним верствам населення безкоштовну правову допомогу.

Робота студентів в юридичній клініці Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи організована в малих консультаційних групах (консультант, помічник), що дозволяє вирішувати найбільш складні правові проблеми, з якими важко впоратись одному студенту індивідуально.

Саме в такому невеликому колективі додатково набуваються навички роботи в команді, а консультанти юридичної клініки також оволодівають організаторським досвідом.

Прийом громадян студентами-консультантами здійснюється на базі інституту у спеціально відведеному приміщенні. За час роботи юридична клініка «Юрконсалт» надала консультацію громадянам з питань процедури спадкування, соціального забезпечення, а також житлово-майнових питань.

Юридична клініка Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи працює щотижня: вівторок та четвер з 13:30 по 15:00.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.