Історія кафедри вищої математики та інформаційних технологій

Історія кафедри вищої математики та інформаційних технологій

Найголовнішим завданням підготовки кваліфікованих спеціалістів економічного профілю викладачі кафедри вищої математики та інформаційних технологій вважають забезпечення ґрунтовних знань дисциплін, які по праву вважають базовими при набутті економічної освіти. Важко уявити собі сучасного молодого спеціаліста, який би не був знайомий з основами математичного апарату сучасних економічних теорій, не уявляв би собі аспектів теорії ймовірностей, не володів би методами статистичних досліджень та аналізу економетричних вимірювань, не мав би навиків роботи з комп’ютером, не міг би ефективно використовувати новітні інформаційні технології на базі обчислювальної та комунікаційної техніки. А тому викладачі кафедри приділяють велику увагу комплексному підходу в методичному забезпеченні навчального процесу.

Різноплановість наукових досліджень, що проводились на кафедрі, як економічного, так і математичного напрямків, широка ерудиція та висока кваліфікація співробітників кафедри забезпечувала привнесення у практику викладацької роботи ідей та методів розв’язання задач з різних галузей науки. Це, а також наполеглива методична робота до удосконалення якості викладання дисциплін кафедри, прагнення донести до студентів необхідні для їх успішної майбутньої фахової роботи знання, постійне оновлення парку обчислювальної техніки та вдосконалення спектру їх програмного забезпечення сприяють, на нашу думку, формуванню молодих спеціалістів з широким кругозором, нестандартним мисленням та добротною фаховою підготовкою.

У зв’язку з реорганізацією Черкаського банківського коледжу у Черкаську філію Української академії банківської справи в 2001 році на базі циклової комісії інформатизації банківської справи була створена кафедра вищої математики та інформатики, яку очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України Касярум Олег Павлович. Тоді колектив кафедри налічував 20 осіб, включаючи викладачів-сумісників, зокрема цінуємо внесок і шануємо Акуленко І.А., Благодєтєлєву-Вовк С.Л., Болотову В.І., Борейка Ю.І., Власенка В.М., Глущенка В.І., Горідько Н.П., Гриценка В.Г., Гуменюка О.В., Кваснікова В.П., Коваля О.О., Кропачеву А.Ю., Лавренко С.С., Ланських В.М., Ломако В.В., Малу Т.В., Мельника В.В., Міщенко Т.Г., Нечипоренко О.В., Паранько Н.Г., Печерицю О.І., Півня О.Б., Поволоцьку Б.Ю., Почку (Кушнір) С.І., Пурського О.І., Савчина Д.В., Середенка В.М., Синько І.В., Тулуб О.Г., Черкасову О.В. Протягом останніх декількох років на кафедрі плідно працювали доценти Піскун О.В. і Михайлюта С.Л.

Величезну роботу з документообігом кафедри, з підготовки методичних матеріалів, навчально-методичних комплексів та інших документів тривалий час успішно виконувала незмінний старший лаборант кафедри Олена Григорівна Тулуб. Олена Григорівна прекрасний фахівець, що досконало володіє комп’ютером і необхідною оргтехнікою, багато років допомагала кафедрі працюючи викладачем сумісником.

Історія кафедри тісно пов’язана з долями її викладачів, які відіграли особливу роль у розвитку навчального закладу.

Печериця Олександр Іванович. Закінчив у 1961 р. Черкаський державний педагогічний інститут – вчитель фізики і основ виробництва. 40 років – з самого початку створення навчального закладу в 1968 р. до виходу на пенсію у 2008 р. – працював спочатку вчителем фізики та цивільної оборони, викладав «Техніку обчислень і ЕОМ». Створював і облаштовував перший кабінет фізики. Був викладачем, ст. викладачем кафедри. Викладав дисципліни «Інформатизація банківської діяльності», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Платіжні системи» Олександр Іванович має високі професійні знання, відзначається загальною культурою і відповідальністю. Олександр Іванович багато сил вкладав у громадську роботу рідного учбового закладу. Ще в технікумі був секретарем партійної організації. Багато років очолював профспілкову організацію навчального закладу. Його плідну роботу на ниві освіти та громадської діяльності неодноразово відмічало керівництво закладу, любили та шанували студенти. Має медаль «Ветеран праці».

Поволоцька Белла Юліївна, ст. викладач. Закінчила Московський економіко-статистичний інститут у 1967 р. Інженер-економіст за освітою. Працювала в навчальному закладі у 1987-2008 рр. викладачем дисциплін «Основи інформатики і обчислювальної техніки», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформатизація банківської справи», « Інформаційні системи фінансово-кредитних установ». Белла Юліївна володіючи високим рівнем науково-теоретичної, фахової та методичної підготовки, була прикладом сумлінного ставлення та творчого підходу до роботи. У 1992-1999 рр. очолювала циклову комісію інформатизації банківської справи, проявила себе вмілим організатором і керівником. Керуючи цикловою комісією завжди відстоювала свою принципову позицію у справах освітнього процесу і викладачів. Користувалась та користується великою повагою колег. Має медаль «Ветеран праці».

Болотова Валентина Іванівна, доцент. Працювала у 1971-2004 рр. Вчитель математики за освітою, вона все своє трудове життя присвятила служінню цариці наук – математиці в нашому навчальному закладі. Валентина Іванівна є висококласним спеціалістом і педагогом. Вимоглива до себе, вона також вимагала від студентів знання математики – дисципліни, яка надзвичайно необхідна майбутнім фахівцям фінансово-кредитної системи. Людина надзвичайної сумлінності та працездатності, професійної компетентності, добросовісна, цілеспрямована, активна та творча. Валентина Іванівна відзначалася талантом організатора, тому багато років займала посаду заступника директора з навчально-виховної роботи. Її цінували та поважали за високу самодисципліну, принциповість, витримку, доброзичливість і повагу до всіх, з ким працювала і кого вчила.

Міщенко Тетяна Григорівна, старший викладач. Працювала у 1987-2015 рр. Має дві вищих освіти. Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика і фізика» (1981р.) та Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит» (1998р.). Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2003р.)

Під час роботи у закладі проявила себе як висококваліфікований і досвідчений педагог. Викладала такі дисципліни: «Математика», «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Математичне програмування», «Економіко-математичне моделювання», «Оптимізаційні методи і моделі», «Економетрика», «Інформаційні системи і технології в банківській сфері».

Міщенко Тетяна Григорівна є провідним фахівцем у проведенні економетричних досліджень. Під її керівництвом, студенти опановували методи побудови та реалізації економетричних моделей за допомогою комп’ютерної техніки, набували практичних навичок кількісного вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками, поглиблювали теоретичні знання в галузі математичного моделювання економічних процесів і явищ, здобували знання щодо застосування економетричних моделей в економічних дослідженнях.

Міщенко Тетяна Григорівна багато уваги приділяла навчально-методичній роботі. Нею написана велика кількість методичних розробок для самостійної роботи студентів як денної, так і заочної форми навчання.

Горідько Ніна Павлівна, старший викладач. Працювала у 1993-2011 рр. Закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті» (1996 р.), аспірантуру при Українській академії банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Гроші, фінанси та кредит» (2007 р.). Нагороджена Почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації (2008 р.).

Викладала такі дисципліни: «Інформатизація банківської справи», «Комп’ютеризація банківської діяльності», «Інформаційні системи фінансово-кредитних установ», «Інформаційні системи і технології в банківській сфері», «Організація та проектування баз даних», «Платіжні системи», «Економетрика».

Ніна Павлівна є провідним викладачем фахових дисциплін у сфері застосування інформаційних систем та технологій у фінансах та банківській справі. Постійно опановувала та впроваджувала в навчальний процес нові програмні засоби, сучасні методи розв’язування задач зі спеціальних дисциплін з використанням обчислювальної техніки. Ніну Павлівну дуже любили та поважали її студенти.
Зараз вона вже кандидат економічних наук. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Математичні та інструментальні методи економіки» (2013 р.). Працює у Російському університеті дружби народів (м. Москва) доцентом кафедри прикладної економіки. Є співавтором 8 монографій і понад 80 наукових статей.

На кафедрі постійно створювалися умови для професійного росту співробітників. Так, протягом 2001-2002 н.р. на кафедрі працювала Хуторна (Люзняк) М.Е., а протягом 2002-2005 років – Костогриз (Діхтяренко) В.Г., які захистили кандидатські дисертації та нині працюють на кафедрі банківської справи.

Також, за час роботи на кафедрі захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології» Засядько А.А. (2006 р.); отримали вчене звання професора Засядько А.А. (2015р.) та доцента Михайлюта С.Л. (2011 р.).
У 2007 році при створенні Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України кафедру було перейменовано на кафедру вищої математики та інформаційних технологій.

Традиції кафедри сьогодні продовжують професор, д.т.н. Засядько А.А., доцент, к.ф.-м.н. Касярум О.П., доцент, к.ф.-м.н. Королюк С.С., к.пед.н. Касярум Я.О.

Здавалося б, що досягнувши необхідного рівня методичного забезпечення, можна було б зупинитися на цьому, але життя не стоїть на місці. Нові сучасні вимоги, необхідність надання молоді нових освітньо–інформаційних послуг, новий високий рівень стандартів навчального процесу, вимагає безперервної наполегливої роботи в удосконаленні навчально–методичного забезпечення.

Сьогодні одним із основних факторів впливу сучасного науково-технічного прогресу на суспільство є широке використання новітніх інформаційних технологій на базі обчислювальної та комунікаційної техніки. У контексті застосування обчислювальної техніки для вирішення широкого спектру фінансово-економічних задач кафедра забезпечує знання теоретичних принципів побудови сучасних і перспективних електронних обчислювальних машин, систематизує практичні навички прийомів і методів роботи з апаратними та програмними засобами, знайомить з впровадженням і розвитком передових технологій роботи з системами обробки економічних даних, а також постійне супроводження освітнього процесу професійно підготовленим, фаховим методичним забезпеченням.

Результатом наполегливої роботи в цьому напрямку є останнє досягнення кафедри, а саме підготовка ліцензійної справи та ліцензування весною 2017 року нової перспективної спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Мудрі люди кажуть: «Учень не глечик, який потрібно наповнити, а факел, який необхідно запалити». Викладачі кафедри бачили та бачать свою задачу не тільки в тому, щоб навчити майбутнього спеціаліста своєму предмету, але навчити його вчитися новому все своє життя.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.