Історія кафедри менеджменту та інформаційних технологій

Історія кафедри менеджменту та інформаційних технологій

На сьогодні кафедра менеджменту та інформаційних технологій є одним з важливих підрозділів у складі Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». Адже нині не можна уявити освічену людину без глибоких економічних знань, без вміння економічно мислити та управляти процесами та організаціями на базі широкого використання та розвитку інформаційних технологій.
Кафедра менеджменту та інформаційних технологій продовжує втілювати концептуальні засади і принципи, закладені кафедрою економіки та економічної теорії, яка була створена в Черкаському інституті в 2003 році в результаті поділу кафедри економічної теорії на дві самостійні: кафедру економіки та економічної теорії й кафедру обліку та аудиту. Очолював кафедру з 2003 р. до 2011 р. к.е.н., доцент Маренич А.І.

У 2013 році кафедра стала випусковою та її було перейменовано на кафедру економіки та управління, адже в цьому році вона отримала право здійснювати підготовку фахівців за програмою MBA «Бізнес-адміністрування». У 2017 році відбулось об’єднання з кафедрою інформаційних технологій та перейменування кафедри – кафедра менеджменту та інформаційних технологій.
На кафедрі певний період працювали: професор Пустовійт Р.Ф. (завідувач кафедри з 2011 р. до 2017 р.), доценти Овчарук М.П., Свічинський М.М., Сєрафімов І.Ю., Третяк Н.М. Становленню і розвитку кафедри сприяли старші викладачі Горбенко Н.Є., Губар Б.Н., Засядєвова Т.С.

Кафедра має потужний кадровий і педагогічний потенціал, який дозволяє творчо вирішувати складні завдання у сфері університетської освіти та відповідати на викликали сучасного глобалізованого освітнього середовища.

Сьогодні на кафедрі працюють: Колодій Сергій Юрієвич – д.е.н., професор, завідувач кафедри; Гордуновський Олег Миколайович – д.і.н., доцент; Богуславска Світлана Іванівна – к.е.н., доцент; Гунько Вікторія Іванівна – к.е.н., доцент; Засядько Аліна Анатоліївна, д.т.н., професор; Касярум Олег Павлович – к.фіз-мат.н, доцент; Королюк Сергій Степанович, к.фіз-мат.н, доцент; Кочума Інна Юріївна – к.е.н., доцент; Кравченко Олена Олексіївна – к.е.н. ; Кукса Валентина Михайлівна – к.е.н., доцент; Руденко Віктор Миколайович – к.е.н., доцент; Полях Катерина Володимирівна – фахівець.

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій є випусковою кафедрою за спеціальністю 073 «Менеджмент», що зорієнтована на підготовку керівників вищої ланки та функціональних підрозділів компаній, фірм, організацій, установ; власників і співвласників приватних фірм і підприємств. Кафедра забезпечує викладання як бакалаврських, так і магістерських програм, де здобувачі вищої освіти набувають компетенції, необхідні для успішного управління організацією і бізнесом.

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій є випусковою кафедрою за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», здійснює підготовку спеціалістів в ІТ-технологіях, здатних до розробки інформаційних систем і програмних продуктів для різних сфер економіки та соціальної інфраструктури.

Важливим завданням кафедри є забезпечення викладання дисциплін, спрямованих на фундаментальну та професійну підготовку студентів за напрямами підготовки 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 081 «Право».
Науково-педагогічні працівники кафедри викладають близько 30 нормативних і вибіркових економічних дисциплін, є авторами та співавторами понад 500 наукових праць, у тому числі 15 монографій, 22 навчальних і навчально-методичних посібників, з яких 6 – з грифом МОН України.

Кафедра є ініціатором і відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт, зокрема: на замовлення Центру наукових досліджень Національного банку України – «Банківська система України в європейському контексті: ґенеза, структура, конкурентний потенціал» (2008 р.); «Аналіз та моделювання впливу монетарних режимів на інноваційний розвиток економіки» (2010 р.); «Фінансова нестабільність: виклики та загрози»; на замовлення Університету банківської справи – «Небанківські фінансові установи: управління, фінанси та облік» (2010 р.); «Фінансово-кредитний механізм стимулювання економічного зростання» (ДР № 0110U003595, 2011р.); «Використання сучасних математичних методів та інформаційних технологій для дослідження фінансових ринків» (2013 р.); «Корпоративна соціальна політика в банках: розвиток та впровадження»; «Теоретико-прикладні основи збалансованого розвитку мікро- та макроекономічних агентів», (ДР № 0111U003551, 2014 р.); на замовлення Черкаської обласної адміністрації – «Підвищення соціально-економічної ефективності розвитку регіону» (2015 р.) та ін.

Науково-педагогічними працівниками кафедри виконується наукова робота, спрямована на дослідження та пошук шляхів розв’язання складних соціально-економічних проблем сьогодення: фінансових механізмів розвитку сучасної світової економіки, регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави, міжнародної економічної діяльності України, макроекономічної стабілізаційної політики, бюджетного менеджменту та менеджменту організацій, управління інноваціями, механізмів інституціональної динаміки, формування, використання та розвитку інвестиційного, людського та інтелектуального потенціалу, математичного моделювання економічних процесів і систем, корпоративних систем захисту інформації.

За час існування кафедри її науково-педагогічними працівниками було захищено 3 дисертаційних дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук і 3 дисертаційних дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Науково-педагогічні працівники здійснюють плідне керівництво науковою роботою студентів, серед здобутків яких більше 15-ти перемог на всеукраїнських і міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, 3-х предметних олімпіадах, більше 500 наукових публікацій.
Уся історія кафедри менеджменту та інформаційних технологій – це історія невпинного творчого пошуку, самовідданої праці та видатних звершень на ниві вітчизняної науки та освіти. Націленість на результат, інновації та прогрес – гасло її колективу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.